Наукові публікації професора А.Г. Шульгая

 • Шульгай А. Г., Сатурський О. В., Сатурська Г. С., Панчишин Н. Я., Коллінс Д. М. Роль центрів громадського здоров’я у вирішенні проблем харчування та профілактиці розладів харчової поведінки // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2022. – № 1. – С. 5–10.

 • Шульгай А.Г., Сатурська Г.С., Панчишин Н.Я., Слободян Н.О. Особливості використання якісних методів досліджень в охороні здоров’я, зокрема у громадському здоров’ї та медсестринстві //Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 4 . – С. 161–166.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А Г., Сатурська Г. С. Питання захисту медичних працівників у стратегії професійного медсестринського та медичного самоврядування в системі охорони здоровʼя України // Вісник медичних і біологічних досліджень //Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 4 . – С.119–124.

 • Шульгай А. Г., Сатурська Г. С., Сатурський О. В., Теренда Н. О., Панчишин Н. Я., Петрашик Ю. М. Концепція та сучасні тенденції розвитку системи громадського здоров’я в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С.31–35.

 • Markiv-Bukovska N., Shulhai A, Saturska H. Monitoring The Incidence and Prevalence of Diseases in Ukraine, Registers of Infectious and Non-Infectious Diseases // Akkon Schriftenreihe Band 5. Public Health in Ukraine. Akkon Hochschule für Humanwissenschaften / Institute for Research in International Assistance (IRIA). September 2021. Рp. 90-102.

 • Saturska H, Shulhai A, Terenda N, Panchyshyn N. Public Health In Ukraine // Akkon Schriftenreihe Band 5. Public Health in Ukraine. Akkon Hochschule für Humanwissenschaften / Institute for Research in International Assistance (IRIA). – September 2021. – Рp. 12-18.

 • Шульгай А. Г., Теренда Н. О., Сатурська Г. С., Панчишин Н. Я., Литвинова О. Н., Слободян Н. О. Епідеміологічні особливості COVID-19: огляд перебігу та прогнозування. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 1(87). – С. 5–10.

 • Terenda N.O., Shulhai A.H., Petrashyk Yu.M., Lytvynova O.N., Panchyshyn N.Y., Slobodian N.O., Lishtaba L.V., Smirnova V.L., Zaporozhan L.P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients. Wiadomości Lekarskie., 2020. Vol. 5. Р. 850-856.

 • Теренда Н.О., Шульгай А.Г., Слободян Н.О., Романюк Л.М. Мультисекторальний підхід у наданні медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда як важлива складова громадського здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2019. № 3. С. 30-37.

 • Saturska H., Shulhai А., Levchuk R. , Potikha N., Usynskyi R. Medical and social issues of cardiovascular diseases and their solution based on the experimental study of myocardial fibrosis. Wiadomosci Lekarskie, 2019. Vol. 72, № 1. P. 35-39.

 • Пискливець Т.І., Шульгай А.Г., Левчук Р.Д., , Сатурська Г.С. Муніципальне замовлення як механізм реформування охорони здоров’я міста Тернополя за умов децентралізації. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2019. № 1 (79). С. 55-61.

 • Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання м’язової оболонки порожньої кишки при видаленні різних об’ємів паренхіми печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2018. №4(36). С. 143-148.

 • Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Особливості ремоделювання підслизових залоз дванадцятипалої кишки в умовах пострезекційної портальної гіпертензії. Вісник наукових досліджень, 2018. № 4. С. 180-183.

 • Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Стан слизової оболонки клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки. Вісник наукових досліджень, 2018. № 3. С. 138-141.

 • Гнатюк М.С., Шульгай А.Г., Татарчук Л.В. Ендогенна інтоксикація організму піддослідних тварин при ураженні порожної кишки за умов пост резекційної портальної гіпертензії. Медична та клінічна хімія, 2018. №3 (76). Том 20. С.21-26.

 • Шульгай А.Г., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Морфометрична характеристика структурної перебудови м’язової оболонки дванадцятипалої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, 2018. №3 (83). С.57-62.

 • Гнатюк М.С., Шульгай А.Г., Татарчук Л.В. Особливості порушень цитокінового профілю при пошкодженні клубової кишки за умов пост резекційної портальної гіпертензії. Медична та клінічна хімія, 2018. №2.Том 20. С.21-26.

 • Корда М.М., Гудима А.А., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й. Філософія симуляційного навчання в медицині. Медична освіта, 2018. № 2. С. 41-46.

 • Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Морфометричний аналіз особливостей ремоделювання структур клубової кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, 2018. №1(81). С.35-39.

 • Завідувач кафедри анатомії людини Герасимюк І.Є. (до 60-річчя від дня народження)./ А.Г. Шульгай та ін. // Вісник проблем біології і медицини, 2017. №4. С. 13–14.

 • Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки. Вісник наукових досліджень, 2017. № 4. С. 148–152.

 • Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2017. № 4. С. 29–34.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Ліжковий фонд відділень серцево-судинної та рентгеноендоваскулярної хірургії для надання невідкладної допомоги пацієнтам з інфарктом міокарда в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2017. № 2 (72). С. 15–18.

 • Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2017. № 3. С. 95–97.

 • Шульгай А.Г., Шідловський В.О., Іващук Л.Ю. Роль циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін в організації навчального процесу вищих навчальних закладів. Медична освіта, 2017. № 2. С. 148–152.

 • Організація симуляційного навчання у ДВНЗ ˮТернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ Україниˮ / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2017. № 3. С. 22–26.

 • A calcium channel blocker nifedipine distorts the effects of nano-zinc oxide on metal metabolism in the marsh frog Pelophylax ridibundus. / А. Shulhai and at. Saudi Journal of Biological Sciences, 2017. № 4. С. 67–74. SCOPUS

 • Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / А.Г. Шульгай, та ін. Медична освіта, 2016. № 2. С.54–57.

 • Симуляційне навчання у медицині – складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2016. № 4. С. 17–20.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Реваскуляризація міокарда-провідна методика у лікуванні ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда. Шпитальна хірургія, 2016. № 4. С. 84–87.

 • Оxidative stress in human thyroid gland under iodine deficiency nodular goiter: from harmlessness to hazard depending on copper and iodine subcellular distribution / А. Shulhai and at. // International Journal of Medicine and Medical Research, 2015. vol.1. P. 5–11.

 • Шульгай А.Г. Мокра А.П. Особливості ремоделювання лімфатичного русла підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Вісник наукових досліджень, 2015. № 4. С. 113–116.

 • Шульгай А.Г., Мокра А.П. Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015. № 4. С. 43–46.

 • Шульгай А.Г., Мокра А.П. Морфометрична характеристика кровоносного русла підшлункової залози при гіпертензії у малому колі кровообігу. Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, 2015. № 4. С. 16–19.

 • Шульгай А.Г., Мокра А.П., Пелешок О.М. Вікові особливості морфометричних змін екзокринного апарату підшлункової залози. Вісник наукових досліджень, 2015. № 3. С. 65–69.

 • Шульгай А.Г., Корда М.М., Кліщ І.М. Особливості імплементації Закону України ˮПро вищу освітуˮ в Тернопільському державному медичному університеті. Медична освіта, 2015. № 2. С. 34–39.

 • Shulhai A., Falfushynska H., Gnatyshyna L. Nodular thyroid goiter-related oxidative stress might be triggered by copper-metallothionein. Ukrainian biochemical journal, 2014. vol.86. № 5. C. 33–35.

 • Нормативи потреби населення в ліжках / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2013. № 4(58). С. 57–62.

 • Шульгай А.Г., Твердохліб Н.О. Морфометрична характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2013. № 4. С. 45–50.

 • Шульгай А.Г, Левків М.О. Морфологічна оцінка структурних змін внутрішньочасточкових проток та артерій привушної слинної залози при механічній жовтяниці. Медична хімія, 2013. № 1. С. 100–106.

 • Шульгай А.Г., Левків М.О. Електронно-мікроскопічні зміни ацинарних відділів привушної слинної залози при механічній жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2013. № 1. С. 65 – 70.

 • Шульгай А.Г., Н.О. Твердохліб Структурна перебудова кровоносного русла слизової оболонки порожнини рота при експериментальній механічній жовтяниці. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2013. № 3. С. 6–12.

 • Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги. / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013. № 3. С. 4–12.

 • Концепція розвитку медичної допомоги у Карпатському регіоні України / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013. № 1. С. 16–24.

 • Шульгай А.Г., Кіцак Я.М. Динаміка морфо метричних змін тонко-товстокишкового переходу при експериментальній механічній жовтяниці. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2012. № 1. С. 80–85.

 • Вартість медичної допомоги / А.Г. Шульгай та ін. // Новости медицины и фармации, 2012. № 5(403). С. 22–24.

 • Шульгай А.Г., Левків М.О. Морфологические параллели изменений ацинарной ткани и артерий околоушной слюнной железы при экспериментальной механической желтухе. Уральский медицинский журнал, 2012. №13. С. 58–63.

 • Шульгай А.Г., Левків М.О. Морфологические параллели изменений ацинарной ткани и артерий околоушной слюнной железы при экспериментальной механической желтухе. Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал, 2012 т. 11. Вып. 4. URL: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-36-html/TITL-36.htmhttp://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N36html/cont.htm

 • Шульгай А.Г., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я. Наукова робота кафедри соціальної медицини Тернопільського медичного університету. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2012. №1. С. 116–119.

 • Вартість медичної допомоги / А.Г. Шульгай та ін. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2012. № 2-3(18-19). С. 72–74.

 • Шульгай А.Г., Левків М.О. Структурно-просторова перебудова артеріального русла привушної залози при експериментальній механічній жовтяниці. Вісник наукових досліджень, 2012. №2. С. 65–69.

 • Шульгай А.Г., Ковальчук Л.Я. Основні підходи до реформування системи охорони здоровʼя Тернопільської області. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2012. №1. С. 47–49.

 • Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / А.Г. Шульгай та ін. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2012. №1 (17). С. 120–121.

 • Перспектива підготовки лікарів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / А.Г. Шульгай та ін. // Медична освіта, 2012. № 1. С. 102–107.

 • Шульгай А.Г., Левків М.О. Морфологічні особливості ремоделювання структур привушної залози при механічній жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2012. № 1. С. 39–43.

 • Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2011. № 4. С. 19–23.

 • Шульгай А.Г, Левків М.О. Морфологічні основи змін кровоносного русла привушної залози при механічній жовтяниці. Вісник наукових досліджень, 2011. № 4. С. 37–40.

 • Шульгай А.Г., Кіцак Я.М. Характеристика клубового отвору в різні терміни обтураційного холестазу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2010. № 2. С. 158–160.

 • Проблеми та перспективи впровадження кредитно-модульної системи навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / А.Г. Шульгай та ін. // Медична освіта, 2010. №2. С. 123–128.

 • Шульгай А.Г. Досвід використання телефонної гарячої лінії під час епідемії грипу в Тернопільській області. Інфекційні хвороби, 2010. № 1. С. 78–81.

 • Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. № 4. С. 28–30.

 • Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. № 4. С. 9–15.

 • Шульгай А.Г. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення / А.Г. Шульгай, О.М. Голяченко, А.О. Голяченко, Л.М. Романюк, та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. № 3. С. 4–13.

 • Проблеми та перспективи розвитку сімейної медицини в м. Тернополі / А.Г. Шульгай та ін. // Сімейна медицина, 2010. №3. С. 13–16.

 • Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. №4. С. 28–31.

 • Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л. Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2009. №1. С. 5–7.

 • Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравохранения. / А.Г. Шульгай та ін. Современный научный вест ник, 2009. т. 12. Вып. 68. С. 50–55.

 • Досвід запровадження практично-орієнтованого навчання для студентів медичного факультету / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2009. №1. С. 14–17.

 • Шульгай А.Г., Ониськів Б.О., Голяченко О.М. Епідемія грипу на Тернопільщині (медико-статистичні аспекти). Інфекційні хвороби, 2009. №4. С. 45–50.

 • Шульгай А.Г., Шульгай О.М., Кіцак Я.М. Морфологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та її корекція. Вісник наукових досліджень, 2009. №1. С. 62-67.

 • Шульгай А.Г. Професор Гнатюк Михайло Степанович (до 65-річчя від дня народження. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2009. т.8. (№3). С. 103–105.

 • Шульгай А.Г Рецензія на книгу Я. Ганіткевича, П. Пундія Українські лікарі. Книга 3. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2008. № 4. С. 53–54.

 • Шульгай А.Г., Романюк Л.М. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2008. № 3. С. 80–82.

 • Чи можна призупинити вимирання української людності?./ А.Г. Шульгай та ін. Охорона здоров'я України, 2008. № 4 (32). С. 24–25.

 • Шляхи реформування охорони здоров'я в Україні Україна / А.Г. Шульгай та ін. Здоров'я нації, 2008. №2. С. 151–155.

 • Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2008. № 2. С. 55–58.

 • Шульгай А.Г., Мисула І.Р., Панчишин Н.Я. Результати впровадження засад Болонської декларації та кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Медична освіта, 2008. № 1. С. 7–10.

 • Аналітична епідеміологія: визначення та завдання / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2007. № 3. С. 27–30.

 • Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров'я / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2007. № 3. С. 136–137.

 • Здоров'я сільського наседення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2007. № 2. С. 7–12.

 • Шульгай А.Г., Кіцак Я.М. Морфофункціональні особливості тонкої і товстої кишок при патології печінки та жовчних шляхів (огляд літератури). Вісник наукових досліджень, 2007. №1. С. 114–117.

 • Шульгай А.Г., Кулянда І.С., Кулянда О.О. До питання організації обліку оцінювання і контролю знань студентів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Медична освіта, 2007. №1. С 45–47.

 • Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2006. №3. С. 76–79.

 • Шульгай А.Г. Мікробіологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та при різних способах її корекції. Інфекційні хвороби, 2006. № 1. С. 47–52.

 • Шульгай А.Г. Закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої і товстої кишки при механічній жовтяниці та різних способах її корекції. Шпитальна хірургія, 2006. № 1. С. 66–72.

 • Шульгай А.Г. Морфофункціональна характеристика судинного русла кишки при декомпресії різних термінів обтураційного холестазу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина, 2005. Вип. 24. С. 42–46.

 • Шульгай А.Г. Морфофункціональна характеристика судинного русла тонкої і товстої кишки після декомпресії жовчних шляхів при місячній механічній жовтяниці шляхом зовнішнього відведення жовчі. Вісник морфології, 2005. №2. С. 78–84.

 • Шульгай А.Г. Стан внутрішньокишкового судинного русла і нервового апарату при механічній жовтяниці та після її корекції. Вісник наукових досліджень, 2005. № 1. С. 151–154.

 • Шульгай А.Г. Особливості моторно-евакуаторної функції кишки при механічній жовтяниці та після декомпресії жовчних шляхів. Шпитальна хірургія, 2005. № 1. С. 111–115.

 • Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управляння охорони здоров’я / А.Г. Шульгай та ін. Вісник наукових досліджень, 2004. № 2. С. 23–25.

 • Шульгай А.Г. Особливості морфологічних змін кишки декомпресії обтураційного холетазу шляхом зовнішнього відведення жовчі. Biomedical and Biosocial Anthropology, 2004. № 2. С. 95–96.

 • Шульгай А.Г. Ультраструктурні зміни мікроциркулярного русла та епітеліоцитів кишки при обтураційному холестазі. Вісник морфології, 2004. №1. С. 148–152.

 • Шульгай А.Г. Морфологічна характеристика змін тонкої і товстої кишки при експериментальній механічній жовтяниці. Вісник наукових досліджень, 2004. № 1. С. 89–91.

 • Шульгай А.Г. Морфофункціональне обґрунтування нового способу корекції ендогенної інтоксикації при декомпресії довготривалої механічної жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2003. № 4. С. 60–65.

 • Шульгай А.Г. Структурно-просторова перебудова венозного русла тонкої і товстої кишки при експериментальній механічній жовтяниці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина. Вип. 21. 2003. №2. С. 54–58.

 • Шульгай А.Г. Порівняльна характеристика змін кровообігу тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2003. №1. С. 150–151.

 • Шульгай А.Г. Застосування озонованих ентеросорбентів в якості передонураційної підготовки при декомпресії тривалих механічних жовтяниць. Українські медичні вісті, 2003. № 1 С. 189–190.

 • Шульгай А.Г. Архітектоніка артеріального русла тонкої і товстої кишки в нормі та при механічній жовтяниці. Вісник проблем біології і медицини, 2003 № 4. С. 96–98.

 • Шульгай А.Г. Стан гемомікроциркулярного русла тонкої кишки при механічній жовтяниці. Галицький лікарський вісник, 2003. № 2. С. 200–203.

 • Шульгай А.Г. Динаміка змін структурно-просторової організації судинного русла тонкої кишки при експериментальній механічній жовтяниці. Вісник морфології, 2002. № 2. С. 293–296.

 • Шульгай А.Г. Структурно-морфометрична характеристика артеріального русла тонкої кишки. Вісник наукових досліджень, 2002. № 1 С. 109–111.

 • Шульгай А.Г., Шульгай О.М. Доцільність застосування озонотерапії в клінічній практиці. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. наук. пр. 44 підсумков. наук. конференції 5 червня 2001 року Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. С. 92-93.

 • Шульгай А.Г., Шульгай О.М, Лобода В.Ф. Ефективність застосування озонової обліпихової олії у комплексному лікуванні хронічного гастро дуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylory. Педіатрія, акушерство та гінекологія, 2001. № 4. С. 81–82.

 • Морфометрична оцінка структурно-просторової організації судин печінки в умовах механічної жовтяниці. / А.Г. Шульгай та ін. Буковинський медичний вісник, 2001.т.5, № 3-4. С. 125–127.

 • Морфометрична оцінка структурно-просторової організації судин печінки в умовах механічної жовтяниці / А.Г. Шульгай та ін. Науковий вісник Ужгородського університету, серія „Медицина”, 2000. Вип. 11. С. 31–33.

 • Шульгай А.Г. Структурно-просторова організація органів панкреатодуоденальної зони в умовах механічної жовтяниці та ін. Вісник морфології, 1999. № 2. С. 170–172.

 • Спосіб артеріалізації портальної системи / А.Г. Шульгай, та ін. Шпитальна хірургія, 1999. № 2. С. 119–122.

 • Патогенетичне обґрунтування способу корекції портальної гіпертензії / А.Г. Шульгай та ін. Клінічна хірургія, 1998. № 9-10. С. 20–22.

 • Спосіб внутрішнього дренування жовчних проток / А.Г. Шульгай та ін. Клінічна хірургія, 1998. №9-10. С. 8–10.

 • Шульгай А.Г. Вайда Р.Й., Слабий О.Б. Архітектура судинного русла печінки та екраорганних шляхів коллатерального венозного кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії. Український медичний альманах, 1998. № 2. С. 32–33.

 • Шульгай А.Г., Лобода В.Ф., О.М. Шульгай Стан питання про роль Helicobacter pylori у виникненні гастроденальної патології у дітей. Вісник наукових досліджень, 1998. № 5-6. С. 67–71.

 • Шульгай А.Г. Вайда Р.Й., Слабий О.Б. Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлекс холангіту при порівнянні різних способів холедоходуодестомії. Шпитальна хірургія, 1998. № 2. С. 23–29.

 • Шульгай А.Г., Вайда Р.Й., Слабий О.Б. Новий спосіб внутрішнього дренування жовчних шляхів. Шпитальна хірургія, 1998. №1. С. 51–55.

 • Спосіб зовнішнього дренування жовчовивідних шляхів / А.Г. Шульгай та ін. Клінічна хірургія, 1996. № 9. С. 33–35.

 • Шульгай А.Г. Вайда А.Р, Слабий О.Б. Новий спосіб канюлювання загальної жовчної протоки в експерименті. Фізіологічний журнал, 1992. т. 38. № 4. С. 94–97.