Навчальна робота

Розвиток новітніх технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я потребує від медичних працівників здійснення аналізу показників здоров'я населення, зокрема, демографічних показників, захворюваності та інвалідності, ведення медичної документації, аналізу медичної та соціальної інформації. Тому, поряд з вивченням медичних дисциплін майбутній лікар повинен вміти застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних, знати принципи організації діяльності закладів охорони здоров'я, методи аналізу та оцінки якості надання медичної допомоги населенню.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я вивчає стан і динаміку здоров’я населення, окремих його суспільних, професійних і вікових груп, чинники, які спричиняють зміни та патологію у стані здоров’я суспільства. Вона розробляє заходи для оздоровлення суспільства, раціональні форми організації медичної допомоги.

Оздоровлення суспільства передбачає: формування гармонійно розвинутого молодого покоління, продовження активного життя та діяльність людей похилого віку.

Перед медичними ВНЗ стоїть завдання забезпечувати підготовку фахівців, спроможних ефективно використовувати теоретичні та практичні знання, орієнтовані на розвиток творчого і професійного мислення при вирішенні проблемних завдань.

Кафедра організації охорони здоров‘я Тернопільського державного медичного університету була відкрита 1 вересня 1958 року. Вже 59 років професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над вирішенням багатьох аспектів галузі охорони здоров’я та медичної освіти України.

На І курсі медичного факультету вивчаються історія медицини, на IV – біостатистика, на IV-V курсах вивчається соціальна медицина та організація охорони здоров'я, на VI - соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.

Студенти медичного факультету IV-VI курсів навчаються за кредитно-трансферною системою по методиці «єдиного дня».

На І курсі стоматологічного факультету вивчаються історія медицини, на ІІІ – соціальна медицина та організація охорони здоров’я, на V – економіка охорони здоров’я та маркетинг.

Заняття зі студентами V курсу проводить завуч кафедри, доцент Панчишин Н.Я. (2018 рік)

Підготовка студентів 6 курсу до ліцензійного іспиту Крок-2 в комп’ютерному класі (2018 рік)

Створені контролюючі програми для проведення рубіжного тематичного контролю. Постійно оновлюються методичні вказівки до практичних занять новими даними обласного аналітичного центру медичної статистики.

Заняття зі студентами VІ курсу проводить доцент Смірнова В.Л. (2017 рік)

Заняття зі студентами ІV курсу проводить доцент Теренда Н.О. (2017 рік)

Ділову гру зі студентами V курсу проводять доценти Литвинова О.Н. та Романюк Л.М. (2016 рік)

Доцент Панчишин Н.Я. з іноземними студентами (2015 рік)

В системі післядипломної освіти вивчається медична статистика, організація i управління охороною здоров'я. Видано 7 підручників для студентів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації.