Навчальна робота

Розвиток новітніх технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я потребує від медичних працівників здійснення аналізу показників здоров'я населення, зокрема, демографічних показників, захворюваності та інвалідності, ведення медичної документації, аналізу медичної та соціальної інформації. Тому, поряд з вивченням медичних дисциплін майбутній лікар повинен вміти застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних, знати принципи організації діяльності закладів охорони здоров'я, методи аналізу та оцінки якості надання медичної допомоги населенню.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я вивчає стан і динаміку здоров’я населення, окремих його суспільних, професійних і вікових груп, чинники, які спричиняють зміни та патологію у стані здоров’я суспільства. Вона розробляє заходи для оздоровлення суспільства, раціональні форми організації медичної допомоги.

Оздоровлення суспільства передбачає: формування гармонійно розвинутого молодого покоління, продовження активного життя та діяльність людей похилого віку.

Перед медичними ВНЗ стоїть завдання забезпечувати підготовку фахівців, спроможних ефективно використовувати теоретичні та практичні знання, орієнтовані на розвиток творчого і професійного мислення при вирішенні проблемних завдань.

Кафедра організації охорони здоров‘я Тернопільського державного медичного університету була відкрита 1 вересня 1958 року. Вже 59 років професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над вирішенням багатьох аспектів галузі охорони здоров’я та медичної освіти України.

На І курсі медичного факультету вивчаються історія медицини, на IV – біостатистика, на IV-V курсах вивчається соціальна медицина та організація охорони здоров'я, на VI - соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.

Студенти медичного факультету IV-VI курсів навчаються за кредитно-трансферною системою по методиці «єдиного дня».

На І курсі стоматологічного факультету вивчаються історія медицини, на ІІІ – соціальна медицина та організація охорони здоров’я, на V – економіка охорони здоров’я та маркетинг.

У 2020-2021 н.р у зв’язку з карантином і дотриманням заходів безпеки конференції, навчальні заняття відбуваються в онлайн режимі.

15-16 грудня 2022 р. проф. Теренда Н.О. та доц. Литвинова О.Н. перебували в Українському католицькому університеті. Вони взяли участь у програмі Школи публічного управління за підтримки проекту USAID «Кейс-метод у навчанні менеджерів у сфері охорони здоров’я». Під час проведення тренінгу викладачі ознайомилися з інноваційними методами навчання у програмах підготовки менеджерів у сфері охорони здоров’я, здобули навички у проведенні практичних занять із використанням кейс-методу, дізналися основні етапи створення кейсів.

Учасники тренінгу«Кейс-метод у навчанні менеджерів у сфері охорони здоров’я» (2022 рік)

Для студентів магістерської програми «Громадське здоровя» та аспірантів ТНМУ та Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина, прочитано спільні лекції та проведено панельні дискусії на актуальні теми глобального здоров’я «Global Health»

Завдяки спільним зусиллям відділу аспірантури і кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та кафедри Історії, теорії та етики медицини Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина, (https://www.rwth-aachen.de/go/id/a/?lidx=1) 14 грудня 2022 року було проведено он-лайн лекцію та панельну дискусію на актуальну тему «The importance of health personnel for the fight against climate change and adaptation: global and Ukrainian perspeсtives» з навчального курсу «Global Health» («Значення медичного персоналу у боротьбі зі змінами клімату та адаптації до них: глобальна та Українська перспектива» з навчального курсу «Глобальне здоров’я») для студентів магістерської програми «Громадське здоровя» та аспірантів обох Університетів.

Ганна Сатурська читає лекцію на тему «The importance of health personnel for the fight against climate change and adaptation: Ukrainian perspeсtive» (2022 рік)

В рамках даного спільного заходу двох медичних ЗВО України та Німеччини професор ТНМУ Ганна Сатурська прочитала лекцію на тему «The importance of health personnel for the fight against climate change and adaptation: Ukrainian perspeсtive» після чого студенти обох ЗВО задавали питання та тривала дискусія на цю тему.

Представник від Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина, (https://www.rwth-aachen.de/go/id/a/?lidx=1), засновник і речник Німецького альянсу зі зміни клімату та здоров'я (the German Alliance for Climate Change and Health, https://planetary-health-academy.de/) - доктор медицини Мартін Герман (Dr. med. Martin Herrmann) виступив з лекцією з фокусом на Німеччину як експерт у даній галузі.

Доктор медицини Мартін Герман (Dr. med. Martin Herrmann) читає лекцію (2022 рік)

Враховуючи актуальність даної теми, прочитані інтерактивні лекції викликали жваві дискусії та обговорення, особливо щодо громадських дій та ініціатив, спрямованих на покращення здоров’я населення в умовах зміни клімату, впливу на психологічну складову здоров’я та застосування міждисциплінарного підходу до вирішення даних проблем у Європейському просторі.

Студенти та аспіранти ТНМУ та студенти медичного факультету Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина, обговорююючи дану тему, виявили активну позицію щодо визначення важливої ролі медичних працівників у подоланні проблем зміни клімату, підготовки центрів громадського здоров’я та медичної галузі в цілому до адаптації їх функціонування в умовах змін клімату і виражених впливах кліматичних та екологічних катастроф на здоров’я населення у різних регіонах.

Студенти та аспіранти ТНМУ та студенти медичного факультету Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина, обговорююючи тему глобального здоров’я «Global Health» (2022 рік)

Даний захід сприятиме покращенню якості підготовки магістрів та аспірантів в Україні та Німеччині, продовженню міжнародної співпраці між ТНМУ та ЗВО інших країн.

Висловлюємо щиру вдячність міжнародним партнерам з Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина, особливо ініціаторам та організаторам даного заходу Наталії Сірій, Вібе Друмен і Кістоферу Швайкарту - співробітникам кафедри Історії, теорії та етики медицини Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина та сподіваємося на подальшу співпрацю між кафедрою громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та кафедрою Історії, теорії та етики медицини Ахенського університету (RWTH Aachen University), Німеччина.

Захист магістерських робіт спеціальності "Громадське здоров'я" (2022 рік)

Завідувач кафедри, професор Г.С. Сатурська читає лекцію студентам 4 курсу факультету іноземних студентів (2021 рік)

Доцент Н.Я. Панчишин проводить заняття зі студентами 460 групи медичного факультету (2020 рік)

Доцент Л.В.Ліштаба проводить заняття зі студентами 307 групи стоматологічного факультету (2020 рік)

У рамках угоди про міжнародну співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І. Горбачовського та Акконським Гуманітарним університетом Берліну 20 травня 2020 року кафедрою громадського здоров’я та управління охороною здоров’я було організовано онлайн зустріч представників ТНМУ, Акконського Гуманітарного університету Берліну та Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Директор Інституту підтримки міжнародних досліджень Акконського Гуманітарного університету Берліну, д-р мед. наук, професор Тімо Ульріхс дистанційно прочитав лекцію на тему «Структура та фінансування систем охорони здоров’я на прикладі Німеччини», включену у навчальну програму з предмету «Системи охорони здоров’я» для магістрів спеціальності «Громадське здоров’я». У ній доповідач розкрив основні принципи організації та діяльності страхової системи охорони здоров’я на прикладі Німеччини, акцентуючи увагу на найдієвіших заходах, які дали можливість досягти добрих результатів у боротьбі з коронавірусною хворобою в умовах пандемії.

Також було проведено пізнавальну дискусію з приводу епідеміологічної ситуації щодо коронавірусної хвороби (COVID-19), в якій проф. Тімо Ульріхс дав відповіді на запитання д-ра мед. наук, доц. Наталії Теренди – гаранта магістерської освітньо-професійної програми зі спеціальності «Громадське здоров’я», зав. кафедри наук з державного управління Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» канд. наук з державного управління; доц. Тетяни Юрочко, зав. кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, проф. Ганни Сатурської, викладачів ТНМУ та Києво-Могилянської академії та студентів обох ЗВО.

Учасники інтерактивної лекції (2020 рік)

У ТНМУ з вересня 2019 року розпочато підготовку магістрів з громадського здоров'я. Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я є провідною з підготовки даних спеціалістів.

Підготовка магістрів за спеціальністю "Громадське здоров'я" (2019 рік)

Заняття зі студентами V курсу проводить завуч кафедри, доцент Панчишин Н.Я. (2018 рік)

Підготовка студентів 6 курсу до ліцензійного іспиту Крок-2 в комп’ютерному класі (2018 рік)

Створені контролюючі програми для проведення рубіжного тематичного контролю. Постійно оновлюються методичні вказівки до практичних занять новими даними обласного аналітичного центру медичної статистики.

Навчально-методична робота кафедри проводиться у відповідності з затвердженим планом. Кожного місяця відбуються методичні наради, на яких обговорюються та затверджуються робочі програми всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі, методичні вказівки зі всіх семінарських та практичних занять, обговорюються методики проведення лекцій та практичних і семінарських занять викладачами згідно методики „єдиного дня” та стрічкової системи, запроваджених в університеті, успішність та дисципліна студентів, методики проведення студентської олімпіади, стан виховної та наукової роботи на кафедрі, інші питання.

Заняття зі студентами VІ курсу проводить доцент Смірнова В.Л. (2017 рік)

Заняття зі студентами ІV курсу проводить доцент Теренда Н.О. (2017 рік)

Ділову гру зі студентами V курсу проводять доценти Литвинова О.Н. та Романюк Л.М. (2016 рік)

Доцент Панчишин Н.Я. з іноземними студентами (2015 рік)

В системі післядипломної освіти вивчається медична статистика, організація i управління охороною здоров'я. Видано 7 підручників для студентів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації.

За 2018-2019 н.р. викладачами кафедри були підготовлені навчальні робочі програми «Історія медицини», «Соціальна медицина, громадське здоров’я», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (в т.ч. біостатистика)», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» та «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» для студентів І - VІ курсів медичного факультету, спеціальностей «Медицина» та «Лікувальна справа», навчальні робочі програми «Історія медицини», «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини», «Економіка охорони здоров’я» для студентів І, ІІІ і V курсів стоматологічного факультету, «Клінічна епідеміологія та доказова медицина» та «Аналіз сучасних проблем та наукових напрямків в охороні здоров’я» для докторів філософії (ІІ-ІІІ курси), ряд робочих програм для студентів ННІ медсестринства (денної та дистанційної форм навчання) згідно вимог кредитно-трансферної системи навчання студентів; відповідні методичні вказівки та первинна документація до практичних занять із вказаних дисциплін (українською, російською та англійською мовами).

Крім того, повністю оновлена первинна документація до практичних та семінарських занять на кафедрі, доповнена база тестових завдань для проведення контролю знань студентів.

Викладачі кафедри систематично підвищували свою кваліфікацію шляхом:

- відвідування і обговорення лекцій, практичних та семінарських занять завідувачем, професорами та доцентами кафедри;

- взаємного відвідування та обговорення методик проведення практичних і семінарських занять;

- проведення методичних нарад з обговоренням на них методики проведення занять та методичних вказівок і первинної документації до всіх занять;

- вивчення наукових праць, опублікованих в збірниках, журналах, а також монографіях із соціальної медицини та організації охорони здоров’я;

- активної участі в навчально-методичних та наукових конференціях в університеті та за його межами;

- активної участі в роботі вченої ради навчально-наукового інституту медико-біологічних проблем;

- активної участі в роботі циклового методкому;

- вдосконалення інтеграції питань із суміжними дисциплінами інших кафедр;

- підвищення теоретичного рівня виконання наукових робіт.