Наукові публікації асист. Ліштаби Л.В.

1. Ліштаба Л. В. Теоретичні підходи до визначення компетентності менеджера // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. 2015. Т. 22, № 2. С. 75–81

2. Брич В. Я., Ліштаба Л. В. Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров’я // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. 2016. № 7–8 (64). С. 36–41

3. Lihstaba L. V. Organization and implementation of training programs in healthcare management: international experience // East European Scientific Journal. 2016. № 12 (16). Volume 1. P. 122–126

4. Ліштаба Л. В. Поняття та аналіз кадрового забезпечення в системі управління закладами охорони здоров’я Тернопільської області // Соціально-економічні проблеми і держава: електронне наукове фахове видання. 2016. № 2 (15). С. 48–54

5. Ліштаба Л. В. Особливості формування ключових лідерських компетенцій менеджерів у сфері охорони здоров’я // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 119–121

6. Ліштаба Л. В. Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я // Галицький економічний вісник (за матеріалами проведення Міжнародної-науково-практичної конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”). 2016. № 1 (50). С. 163–169

7. Ліштаба Л. В. Сучасний стан та особливості фінансування сфери охорони здоров’я в Україні // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 1 (06). С. 19–23. URL: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr

8. Ліштаба Л. В. Інтервальні моделі професійної компетентності менеджерів в системі охорони здоров’я // Економіка та суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 10. С. 888–891. URL: https://www.economyandsociety.in.ua