Наукові публікації доц. Ліштаби Л.В.

1. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries/ Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. // Georgian medical news. – 2019. – Volume 1 (286) – P. 145-149. SCOPUS

2. Сучасні світові практики в сфері організації і проведення освітніх програм з менеджменту в галузі охорони здоров'я / Л.В. Ліштаба, Ю.М. Петрашик, Н.О. Слободян // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 49-54.

3. Світовий досвід акредитації та регулювання навчальних програм з менеджменту в охороні здоров'я / Ю.М. Петрашик, Л.В. Ліштаба, Н.О. Слободян // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 38-43.

4. Morbidity and prevalence of cardiovascular diseases in Ukraine: trends and forecasts untill 2025 / Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. // Georgian medical news – 2018. – Volume 9 (282) – P. 79 – 82. SCOPUS

5. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні /Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 2(76). – С. 38-43.

6. Актуальні питання удосконалення післядипломної освіти фахівців у сфері охорони здоров’я / Л.М. Романюк, Г.С. Сатурська, Н.Є. Романюк, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, О.Н. Литвинова, В.Л. Смірнова, Ю.М. Петрашик, Н.О. Слободян, Л.В. Ліштаба – Збірник матеріалів ХV Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні”. – Тернопіль, 18 травня 2018 р. – С. 430-431.

7. Ліштаба Л. В. Інтервальні моделі професійної компетентності менеджерів в системі охорони здоров’я // Економіка та суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 10. С. 888–891. URL: https://www.economyandsociety.in.ua

8. Ліштаба Л. В. Сучасний стан та особливості фінансування сфери охорони здоров’я в Україні // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 1 (06). С. 19–23. URL: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr

9. Ліштаба Л. В. Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я // Галицький економічний вісник (за матеріалами проведення Міжнародної-науково-практичної конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”). 2016. № 1 (50). С. 163–169

10. Ліштаба Л. В. Особливості формування ключових лідерських компетенцій менеджерів у сфері охорони здоров’я // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 119–121

11. Ліштаба Л. В. Поняття та аналіз кадрового забезпечення в системі управління закладами охорони здоров’я Тернопільської області // Соціально-економічні проблеми і держава: електронне наукове фахове видання. 2016. № 2 (15). С. 48–54

12. Lihstaba L. V. Organization and implementation of training programs in healthcare management: international experience // East European Scientific Journal. 2016. № 12 (16). Volume 1. P. 122–126

13. Брич В. Я., Ліштаба Л. В. Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров’я // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. 2016. № 7–8 (64). С. 36–41

14. Ліштаба Л. В. Теоретичні підходи до визначення компетентності менеджера // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. 2015. Т. 22, № 2. С. 75–81