Наукові публікації доц. Ліштаби Л.В.

 1. Terenda Natalia O., Shulhai Arkadii H., Petrashyk Yurii M., Lytvynova Olha N., Panchyshyn Natalia Y., Slobodian Natalia O., Lishtaba Liudmyla V., Smirnova Valentyna L., Zaporozhan Larysa P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – № 5. – Р. 850-856.

 2. Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries//Georgian medical news. – 2019. – Volume 1 (286). – P. 145-149.

 3. Ліштаба Л.В., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Сучасні світові практики в сфері організації і проведення освітніх програм з менеджменту в галузі охорони здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 49-54.

 4. Ліштаба Л.В., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Світовий досвід акредитації та регулювання навчальних програм з менеджменту в охороні здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 38-43.

 5. Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. Morbidity and prevalence of cardiovascular diseases in Ukraine: trends and forecasts untill 2025//Georgian medical news. – 2018. – Volume 9 (282). – P. 79 – 82.

 6. Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 2(76). – С. 38-43.

 7. Ліштаба Л. В. Інтервальні моделі професійної компетентності менеджерів в системі охорони здоров’я//Економіка та суспільство: електрон. наук. фахове вид. – 2017. – Вип. 10. – С. 888–891. – URL: https://www.economyandsociety.in.ua

 8. Ліштаба Л. В. Сучасний стан та особливості фінансування сфери охорони здоров’я в Україні//Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. 2017. – Вип. 1 (06). – С. 19–23. – URL: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr

 9. Ліштаба Л. В. Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я//Галицький економічний вісник (за матеріалами проведення Міжнародної-науково-практичної конференції “Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах”). – 2016. – № 1 (50). – С. 163–169.

 10. Ліштаба Л. В. Особливості формування ключових лідерських компетенцій менеджерів у сфері охорони здоров’я//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2016. –Вип. 20. Ч. 1. – С. 119–121

 11. Ліштаба Л. В. Поняття та аналіз кадрового забезпечення в системі управління закладами охорони здоров’я Тернопільської області//Соціально-економічні проблеми і держава: електронне наукове фахове видання. – 2016. –№ 2 (15). – С. 48–54

 12. Lihstaba L. V. Organization and implementation of training programs in healthcare management: international experience//East European Scientific Journal. – 2016. – № 12 (16). Volume 1. – P. 122–126

 13. Брич В. Я., Ліштаба Л. В. Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров’я//Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 7–8 (64). – С. 36–41

 14. Ліштаба Л. В. Теоретичні підходи до визначення компетентності менеджера // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. – 2015. –Т. 22, № 2. – С. 75–81