Наукові публікації доц. Левчука Р.Д.

1. Пискливець Т.І., Шульгай А.Г., Левчук Р.Д., , Сатурська Г.С. Муніципальне замовлення як механізм реформування охорони здоров’я міста Тернополя за умов децентралізації. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2019. № 1 (79). С. 55-61.

2. Levchuk R. Dynamics of interleukin-6 in early period in the early period after simulation skeletal, cranial and combined injuries // R. Levchuk, A. Gudyma, T. Dzetsiukh // Journal of Education, Health and Sport. - 2015. - Vol. 5, No 9. - P. 694-699. - Access to the journal :http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3 A694-699.

3. Левчук Р. Д. Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм / Р. Д. Левчук, О. В. Покришко, P. М. Борис, T. І. Дзецюх // Актуальні питання транспортної медицини. - 2015. - Т. 2, № 4 (42/2). - С. 148-156.

4. Левчук Р. Д. Роль порушення всмоктувальної функції тонкої кишки в патогенезі раннього періоду скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм / Р. Д. Левчук // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2015. - № 3. - С. 21-24.

5. Левчук Р. Д. Порушення показників гуморального імунітету та вмісту циркулюючих імунних комплексів в динаміці раннього періоду після на несення скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм / Р. Д. Левчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2015. - № 2,3. - С. 87- 90.

6. Левчук Р. Д. Функціональний стан тонкої кишки та рівень ендотоксикозу в ранній період скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм в експерименті / Р. Д. Левчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2014. - № 2. - С. 249.

7. Левчук Р. Д. Патогенетичні особливості ураження тонкої кишки в умовах скелетної і черепно-мозкової травм та їх поєднання // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2013. - № 2. - С. 258-259.

8. Левчук Р. Д. Роль ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в патогенезі ураження стінки тонкої кишки в динаміці краніоскелетної травми / Р. Д. Левчук, І. М. Дейкало // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2013. -№ 2. - С. 120-123.

9. Пат. 81107 Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання політравми / Левчук Р. Д., Михайлюк І. А., Мерлєв Д. І.: заявник і власник ДВНЗ “Терн. держ. мед. унів. ім. І.Я. Горбачевського МОЗ Укр.” - № u 2012 13575; заяв. 27.11.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12

10. Левчук Р. Д. Роль пероксидного оксинення ліпідів у патогенезі дисфункції тонкої кишки у ранньому періоді краніоскелетної травми / Р. Д. Левчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2012. - № 2. - С. 1

11. Гривенко С. Г., Левчук Р.Д., Савка О.В., М.О. Миронов Сонографічний моніторінг в ранній діагностиці злукової кишкової непрохідності: досвід і використання – в кн. Проблемы, достижения и перспективы развития медико – биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского медицинского университета, 2007, том 143, часть V, с. 83 – 84.

12. В.О. Шідловський, Г.М. Кравець, О.В. Шідловський, Р.Д. Левчук Ультразвукова діагностика кишкової непрохідності – Шпитальна хірургія, 2004, с. 186 – 189.

13. Шiдловський, В.О.; Кравець, Г.М.; Шiдловський, О.В.; Левчук, Р.Д.; Васiльева, Л.Г. Cонографiя i лапароцентез у дiагностицi гострих хiрургiчних захворювань та травм органiв черевноi порожнини - Шпитал. хiрургiя. - 2004. - N 4. - С. 205-207.

14. В.О. Шідловський, І.М. Дейкало, В.Б. Доброродній, Р.Д. Левчук Лікувальна тактика при шлунково – кишкових кровотечах виразкового ґенезу. Шпитальна хірургія. – 2004, №4,с. 101-104.

15. Досвід хірургічного лікування хворих із потологією щитоподібної залози в ендемічному регіоні – Вісник наукових досліджень, 2002, 3 4, с. 42 – 44.

16. Дейкало І.М., П`ятикоп Г.І., Левчук Р.Д., Шідловський О.В., Стадник С.Л. Передопераційна підготовка хворих на ДТЗ, ускладнений ентеральним синдромом. / Ендокринологія, 1999р., т. 4, с. 11-15.

17. Дейкало І.М., П`ятикоп Г.І., Левчук Р.Д., Чонка І.І. Ентеральний синдром у клінічному перебігу дифузного токсичного зоба - Лікарська справа, 1999, №5, с. 92-94.

18. В.О. Шідловський, Г.І. П’ятикоп, Р.Д. Левчук та ін.. Передопераційна підготовка хворих на дифузний токсичний зоб, ускладнений ентеральним синдромом – Ендокринологія. 1999. Т4, №1,с.11-15.

19. В.О. Шідловський, Г.І. П’ятикоп, Р.Д. Левчук Активність амілолітичних та лі політичних ферментів слизової оболонки тонкої кишки при експериментальному гіпертиреоїдізмі – Вісник наукових досліджень. 1999, № 3-4, с.72-73.

20. Дейкало І.М., П`ятикоп Г.І., Левчук Р.Д., Гудима А.А., Шідловський О.В. Активність амілолітичних та ліполітичних ферментів слизової оболонки тонкої кишки при експериментальному тиреотоксикозі - Вісник наукових досліджень, 1998, № 3-4, с. 72-73.

21. Дейкало І.М., Костевич В.В., Левчук Р.Д. Досвід лікування гіпертонії надниркового генезу – в кн. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - матеріали ХІ підсумкової наукової конференції, присв`яченої 40-річному ювілею академії. Тернопіль, 1997, с. 369-372.

22. Левчук Р.Д. Ектопія підшлункової залози, у стінці шлунка та 12п.к. Клін. хірургія, 1996р., VІ., с. 8-9.

23. Дячук І.О., Герасимчук П.О., Костевич В.В., Атрощенко Л.О., Левчук Р.Д. Роль аутоімунних порушень в патогенезі еутиреоїдного зобу - в кн. «Практичні аспекти медичної імунології» - тези наук. конф. Тернопіль, 1993, с. 34.