Наукові публікації доцента Ю.М. Петрашика

 • Петрашик Ю. М., Сатурська Г. С., Теренда Н. О., Ліштаба Л. В., Слободян Н. О., Литвинова О. Н. Здоров’я місцевих громад: діагностика, визначення прогалин та потреб // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С. 4–8.

 • Petrashyk Y. Diagnosing the Health of Local Communities, Identifying Gaps and Needs for Action Planning. // Akkon Schriftenreihe Band 5. Public Health in Ukraine. Akkon Hochschule für Humanwissenschaften / Institute for Research in International Assistance (IRIA). September 2021. Рp. 28-33.

 • Terenda Natalia O., Shulhai Arkadii H., Petrashyk Yurii M., Lytvynova Olha N., Panchyshyn Natalia Y., Slobodian Natalia O., Lishtaba Liudmyla V., Smirnova Valentyna L., Zaporozhan Larysa P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – № 5. – Р. 850-856.

 • Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries//Georgian medical news. – 2019. – Volume 1 (286). – P. 145-149.

 • Литвинова О.Н., Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М. Глобальні виклики для здоров’я. як змінюватимуться підходи до формування політики здоров’я через призму реформи механізму оплати праці сімейних лікарів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 2(80). С.89-93.

 • Ліштаба Л.В., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Сучасні світові практики в сфері організації і проведення освітніх програм з менеджменту в галузі охорони здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 49-54.

 • Ліштаба Л.В., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Світовий досвід акредитації та регулювання навчальних програм з менеджменту в охороні здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 38-43.

 • Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. Morbidity and prevalence of cardiovascular diseases in Ukraine: trends and forecasts untill 2025//Georgian medical news. – 2018. – Volume 9 (282). – P. 79 – 82.

 • Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 2(76). – С. 38-43.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4-7.

 • Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції // Україна. Здоров'я нації. – 2017. – № 3. – С. 266-269.

 • Теренда Н.О., Петрашик Ю.М. Порівняльна оцінка ефективності інтервенційного методу лікування хворих інфарктом міокарда за даними Тернопільської області // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2017. – № 1. – С. 91-95. DOI 10.11603/2414-4533.2017.1.7663

 • 10.Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Теренда Н.О., Галицька-Хархаліс О.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

 • 11.Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Панчишин Н.Я. Економічний термінологічний українсько-англійський словник // ТДМУ. – 2015. – С.74.

 • Петрашик Ю.М. Забезпеченість системи охорони здоров’я медичними закладами та медперсоналом // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 1(63). – С. 46-50.

 • Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Юріїв К.Є. Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищий школі // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 82-84.

 • Петрашик Ю.М. Якість медичних послуг: особливості, роль, фактори // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 3(61). – С. 32-34.

 • Golyachenko O. M., Shulgay A. H., Panchyshyn N. Y., Romaniuk L. M., Smirnova V. L., Terenda N. O., Lytvynova O.N., Fedchyshyn N. Y., Petrashyk Y. M. Norms of the population’s hospital bed requirement // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

 • Петрашик Ю.М. Назви з рослинного і тваринного світу як етимони ергонімів // Записки з ономастики: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 15. – С.22‑30.

 • Петрашик Ю.М. Іншомовні засоби в ергонімії (на матеріалі ергонімікону Тернопілля) // Філологічні трактати : Науковий журнал. Сумський державний університет. – 2011. – №4. – С. 107-114.

 • 18.Петрашик Ю.М. Мовна гра як засіб атракції у рекламних назвах (на матеріалі ергонімії Тернопільщини) // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2011. – Вип. 6. – С. 164-168.

 • 19.Петрашик Ю.М. Прецедентні топоніми як засіб рекламної експресивності в ергонімії // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – 2011. – Вип. ХХІV. – Ч.4. – С. 454-461.

 • 20.Петрашик Ю.М. Засоби реалізації рекламної функції ергонімів (на матеріалі ергонімікон у Тернопільщини) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія „Філологія, педагогіка, психологія” . – 2011. – Вип. 23. – С. 183-191.

 • 21.Петрашик Ю.М. Асоціативний компонент у відміфонімних та відтеонімних ергонімах Тернопільщини // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 108-111.

 • 22.Петрашик Ю.М. Метонімічна онімізація як засіб творення рекламної назви // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – 2011. – Вип. 28. – С. 119-122.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Голяченко А.М., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л., Романюк Л.Н., Лисовская Н.А., Федчишин Н.Е., Деременда Ю.Н. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения //Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.