Наукові публікації доц. Петрашика Ю.М.

1. Availability and Utilization of Healthcare Resources in Ukraine and Some Other Countries / Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. // Georgian Medical News – 2019. – Volume 1 (286) – P. 145-149.

2. Morbidity and Prevalence of Cardiovascular Diseases in Ukraine: Trends and Forecasts until 2025 / Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. // Georgian Medical News – 2018. – Volume 9 (282) – P. 79-82.

3. Світовий досвід акредитації та регулювання навчальних програм з менеджменту в охороні здоров'я / Ю.М. Петрашик, Л.В. Ліштаба, Н.О. Слободян // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 38-43.

4. Сучасні світові практики в сфері організації і проведення освітніх програм з менеджменту в галузі охорони здоров'я / Л.В. Ліштаба, Ю.М. Петрашик, Н.О. Слободян // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 49-54.

5. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні /К.Є. Юріїв, Ю.М. Петрашик, О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Л.В. Ліштаба, Н.Я. Панчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 2(76). – С. 38-43.

6. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин, Н.Є. Федчишин, В.Л. Смірнова, Ю.М. Петрашик, Н.О. Слободян // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4-7.

7. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції / Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик // Україна. Здоров'я нації. – 2017. – № 3. – С. 266-269.

8. Порівняльна оцінка ефективності інтервенційного методу лікування хворих інфарктом міокарда за даними Тернопільської області / Н.О. Теренда, Ю.М. Петрашик // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2017. – № 1. – С. 91-95. DOI 10.11603/2414-4533.2017.1.7663

9. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, О.Я. Галицька-Хархаліс, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

10. Економічний термінологічний українсько-англійський словник /О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик, Н.Я. Панчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 74 с. – 4,42 друк. арк.

11. Забезпеченість системи охорони здоров’я медичними закладами та медперсоналом / Ю.М. Петрашик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 1(63). – С. 46-50.

12. Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищий школі [Текст] / О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик, К.Є. Юріїв // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 82-84.

13. Якість медичних послуг: особливості, роль, фактори / Ю.М. Петрашик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 3(61). – С. 32-34.

14. Norms of the population’s hospital bed requirement / Golyachenko O. M., Shulgay A. H., Panchyshyn N. Y., Romaniuk L. M., Smirnova V. L., Terenda N. O., Lytvynova O.N., Fedchyshyn N. Y., Petrashyk Y. M. / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

15. Назви з рослинного і тваринного світу як етимони ергонімів // Записки з ономастики: збірник наукових праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 15. – С.22‑30.

16. Іншомовні засоби в ергонімії (на матеріалі ергонімікону Тернопілля) // Філологічні трактати : Науковий журнал. Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна / ред. кол. : О. Г. Ткаченко (гол. ред.) [та ін.]. – Том 3. – № 4. – Суми : Друкарня СумДУ, 2011. – С. 107-114.

17. Мовна гра як засіб атракції у рекламних назвах (на матеріалі ергонімії Тернопільщини) // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць / ред. кол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.) [та ін.]. – Вип. 6. – Ч.2 – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – С. 164-168.

18. Прецедентні топоніми як засіб рекламної експресивності в ергонімії // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч.4. – С. 454-461.

19. Засоби реалізації рекламної функції ергонімів (на матеріалі ергонімікону Тернопільщини) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія „Філологія, педагогіка, психологія” / ред. кол. : В. П. Мусієнко (гол. ред.) [та ін.]. – К: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 23. – С. 183-191.

20 Асоціативний компонент у відміфонімних та відтеонімних ергонімах Тернопільщини // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / ред. кол. : П. Ю. Саюх (гол. ред.) [та ін.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 58. – С. 108-111.

21. Метонімічна онімізація як засіб творення рекламної назви // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки / ред. кол. : Л. М. Марчук (відп. ред.) [та ін.]. – Вип. 28. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 119-122.

22. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения. / О.Н. Литвинова, А.Г. Шульгай, А.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смирнова, Л.Н. Романюк, Н.А. Лисовская, Н.Е. Федчишин, Ю.Н. Деременда //Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.